• بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • فهرست مطالب
   عــنــوان صـفحه
   فصل اول : کلیات تحقیق
   ۱-۱) مقدمه ۱
   ۲-۱) بیان مسئله ۱
   ۳-۱) بیان ضرورت و اهمیت موضوع ۲
   ۴-۱) اهداف تحقیق ۲
   ۵-۱) سؤال اصلی تحقیق : ۳
   ۶-۱) فرضیه‌های تحقیق ۴
   ۷-۱) قلمرو تحقیق ۵
   ۱-۷-۱) قلمرو زمانی ۵
   ۲-۷-۱) قلمرو موضوعی ۵
   ۳-۷-۱) قلمرو مکانی ۵
   ۸-۱) تعریف متغیرهای تحقیق ۶
   ۹-۱) ساختار تحقیق ۱۰
   فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
   ۱-۲)مقدمه ۱۲
   ۲-۲) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها ۱۲
   ۱-۲-۲) سیستم مالی ۱۲
   ۱-۱-۲-۲) بازارهای مالی ۱۳
   ۲-۱-۲-۲) واسطه‌های مالی ۱۴
   فهرست مطالب
   عــنــوان صـفحه

   ۲-۲-۲) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی ۱۵
   ۱-۲-۲-۲) تأمین مالی بر اساس منبع ۱۵
   ۱-۱-۲-۲-۲) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی ۱۷
   ۱-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی کوتاه‌مدت ۲۳
   ۲-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی میان‌مدت ۲۴
   ۳-۲-۲-۲-۲) تأمین مالی بلندمدت ۲۶
   ۳-۲-۲) سهام عادی ۲۷
   ۱-۳-۲-۲) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) ۲۷
   ۲-۳-۲-۲) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی ۲۹
   ۱-۲-۳-۲-۲) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی ۲۹
   ۲-۲-۳-۲-۲) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی ۳۰
   ۳-۳-۲-۲) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام ۳۰
   ۴-۲-۲) سودهای توزیع نشده ۳۱
   ۱-۴-۲-۲) سود انباشته ۳۳
   ۱-۱-۴-۲-۲) تأمین مالی از طریق سود انباشته ۳۴
   ۱-۱-۱-۴-۲-۲) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته ۳۴
   ۲-۱-۱-۴-۲-۲) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته ۳۵
   ۲-۴-۲-۲) سود سهمی ۳۵
   ۱-۲-۴-۲-۲) مزایا و معایب سود سهمی ۳۶
   فهرست مطالب
   عــنــوان صـفحه

   ۵-۲-۲) وام‌ بلندمدت ۳۷
   ۱-۵-۲-۲) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت ۳۷
   ۲-۵-۲-۲) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت ۳۸
   ۱-۲-۵-۲-۲) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی ۳۸
   ۲-۲-۵-۲-۲) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی ۳۸
   ۶-۲-۲) وام کوتاه‌مدت ۳۹
   ۱-۶-۲-۲) انواع وام‌های کوتاه‌مدت ۳۹
   ۲-۶-۲-۲) شرایط وام ۴۰
   ۷-۲-۲) نوآوری در تأمین مالی ۴۱
   ۳-۲) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ۴۱
   ۱-۳-۲) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) ۴۲
   ۱-۱-۳-۲) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه ۴۳
   ۱-۱-۱-۲-۲) هزینه‌ی بدهی ۴۳
   ۲-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز) ۴۴
   ۳-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ۴۵
   ۱-۳-۱-۱-۳-۲) مدل ارزیابی سود نقدی ۴۵
   ۲-۳-۱-۱-۳-۲) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷
   ۴-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سود انباشته ۴۷

   فهرست مطالب
   عــنــوان صـفحه

   ۲-۱-۳-۲) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه) ۴۸
   ۱-۲-۱-۳-۲) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه ۴۹
   ۲-۱-۲-۱-۳-۲) ضرایب تاریخی ۴۹
   ۲-۱-۲-۱-۳-۲) ضرایب نهایی ۵۰
   ۲-۳-۲) ساختار سرمایه ۵۰
   ۱-۲-۳-۲) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۵۱
   ۲-۲-۳-۲) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ۵۲
   ۱-۲-۲-۳-۲) نظریه‌ی درآمد خالص ۵۴
   ۲-۲-۲-۳-۲) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی ۵۵
   ۳-۲-۲-۳-۲) نظریه‌ی سنتی ۵۶
   ۴-۲-۲-۳-۲) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی ۵۷
   ۴-۲) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها ۵۸
   ۱-۴-۲) ایجاد ۵۹
   ۲-۴-۲) طفولیت ۵۹
   ۳-۴-۲) رشد سریع ۶۰
   ۴-۴-۲) بلوغ ۶۱
   ۵-۴-۲) تکامل ۶۲
   ۶-۴-۲) دوران پیری ۶۳
   فهرست مطالب
   عــنــوان صـفحه

   ۷-۴-۲) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ۶۷
   ۸-۴-۲) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ۶۸
   ۵-۲) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق ۶۹
   ۱-۵-۲) تحقیقات خارجی ۶۹
   ۲-۵-۲) تحقیقات داخلی ۷۲
   فصل سوم : روش اجرای تحقیق
   ۱-۳- مقدمه ۷۸
   ۲-۳- روش و نوع پژوهش ۷۸
   ۳-۳- جامعهی آماری ۷۹
   ۴-۳- تعیین حجم نمونه و نمونهگیری ۷۹
   ۵-۳- روش و ابزار گردآوری دادهها ۸۰
   ۶-۳- سؤال پژوهش ۸۱
   ۷-۳- تدوین فرضیهها ۸۱
   ۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۵
   ۱-۹-۳- یافته‌های توصیفی ۸۵
   ۲-۹-۳- یافته‌های استنباطی ۸۵
   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
   ۱-۴) مقدمه ۹۰
   ۲-۴) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ۹۱
   فهرست مطالب
   عــنــوان صـفحه
   ۳-۴) آزمون نرمال بودن متغیرها ۹۲
   ۴-۴) آزمون همبستگی ۹۳
   ۵-۴) آزمون معنادار بودن رگرسیون ۹۴
   ۶-۴) آزمون همخطی ۹۴
   ۷-۴) آزمون عدم خود همبستگی ۹۵
   ۸-۴) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن ۹۵
   ۱-۸-۴) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول ۹۷
   ۲-۸-۴) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم ۹۸
   ۳-۸-۴) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم ۹۹
   ۴-۸-۴) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم ۱۰۱
   ۵-۸-۴) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم ۱۰۲
   ۶-۸-۴) آزمون فرضیه‌ی ششم ۱۰۴
   ۹-۴) خلاصه نتایج ۱۰۶
   فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
   ۱-۵) مقدمه ۱۰۸
   ۲-۵) مروری بر خطوط کلی تحقیق ۱۰۸
   ۳-۵) یافته‌های مهم تحقیق ۱۰۹
   ۴-۵) بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۹
   ۵-۵) پیشنهادها ۱۱۰
   ۶-۵) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده ۱۱۱
   منابع و ماخذ ۱۱۲

  • سایز : ۴۱۹ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۳۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14719

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/kPUcz
<<ادامه  جزوه زبان تخصصی حسابداری(فیروز کردی)

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن