• بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی
  • بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

   فهرست صفحه

   چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

   فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) …………………………………………………………………………………….۲

   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

   بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

   اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۶

   هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

   فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

   متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

   تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..۱۰

   فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ……………………………………………………………………………………….۲۰

   مرور پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

   نظریه پالایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

   وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………………….۴۱

   خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………۴۴

   راههای اصلاح و مهار پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………..۴۷

   فصل سوم ( روش تحقیق ) ………………………………………………………………………………………………………..۴۹

   جامعه مورد مطالعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

   نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

   ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

   روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

   روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

   فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..۵۳

   جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

   انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

   جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………۵۹

   فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….۶۰

   بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

   محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۶۲

   پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

   منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

   ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………۶۸

   چکیده

   هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

   در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

   برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری a = 0/05 استفاده گردید .

   نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود

  • سایز : ۲۵۸ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۸۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15220

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/nKPRB
<<ادامه  درمان کمرویی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن