• بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کا
  • بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار

   فهرست مطالب

   عنوان

   فصل اول: مقدمه پژوهش ۲

   مقدمه ۳

   بیان مسأله ۴

   ضرورت و اهمیت تحقیق ۶

   اهداف تحقیق ۷

   هدف کلی ۷

   اهداف اختصاصی ۷

   فرضیه های تحقیق ۷

   فرضیه اصلی ۷

   فرضیه های فرعی ۷

   تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۸

   فصل دوم: پیشنیه پژوهش ۱۰

   الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق ۱۱

   ایمنی ذاتی ۱۲

   ایمنی اکتسابی ۲۰

   سیستم ایمنی و بیش تمرینی ۲۰

   ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق ۲۱

   خلاصه ۲۶

   فصل سوم: روش پژوهش ۲۷

   جامعه آماری ۲۸

   روش و طرح تحقیق ۲۸

   متغیرهای تحقیق ۳۲

   وسایل و ابزار تحقیق ۳۲

   روش اندازه گیری ۳۳

   روشهای آماری ۳۳

   فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش ۳۴

   الف: توصیف داده ها ۳۵

   ب: آمار استنباطی ۴۷

   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵۸

   خلاصه تحقیق ۵۹

   بحث و نتیجه گیری ۶۰

   بحث و نتیجه گیری کلی ۶۱

   محدودیت های تحقیق ۶۴

   پیشنهادات تحقیق ۶۴

   فهرست منابع ۶۶

   فهرست جداول

   جدول ۴-۱: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه ۳۵

   جدول ۴-۲: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۶

   جدول ۴-۳: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۷

   جدول ۴-۴: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۸

   جدول۴-۵: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۹

   جدول ۴-۶: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی ۴۰

   جدول ۴-۷: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین ۴۱

   جدول ۴-۸: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۴۲

   جدول ۴-۹: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۴۳

   جدول ۴-۱۰: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون ۴۴

   جدول ۴-۱۱: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین ۴۵

   جدول ۴-۱۲: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه ۴۶

   جدول ۴-۱۳: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست ۴۷

   جدول ۴-۱۴: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه ۴۸

   جدول ۴-۱۵: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه ۴۸

   جدول ۴-۱۶: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه ۴۹

   جدول ۴-۱۷: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست ۵۰

   جدول ۴-۱۸: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه ۵۱

   جدول ۴-۱۹: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه ۵۱

   جدول ۴-۲۰: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست ۵۲

   جدول ۴-۲۱: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه ۵۳

   جدول ۴-۲۲: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه ۵۳

   جدول ۴-۲۳: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه ۵۴

   جدول ۴-۲۴: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه ۵۴

   جدول ۴-۲۵: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست ۵۵

   جدول ۴-۲۶: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول ۵۶

   جدول ۴-۲۷: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه ۵۶

   جدول ۴-۲۸: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد ۵۷

   نمودار

   نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه ۳۵

   نمودار ۴-۲: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۶

   نمودار ۴-۳: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۷

   نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۸

   نمودار ۴-۵: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۳۹

   نمودار ۴-۶: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی ۴۰

   نمودار ۴-۷: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین ۴۱

   نمودار ۴-۸: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۴۲

   نمودار ۴-۹: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ۴۳

   نمودار ۴-۱۰: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون ۴۴

   نمودار ۴-۱۱: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین ۴۵

   نمودار ۴-۱۲: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه ۴۶

   مقدمه

   فعالیتهای ورزشی علاوه براینکه، یک عمل تفریحی ونشاط­آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می­گردند.

   علوم پزشکی و علوم ورزشی مکمل یکدیگرند و هریک از دیگری سودی بهینه می­برند. در سالهای اخیر پزشکان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با کمک آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدکننده سلامتی افراد را شناسایی و کنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری­ها دارد و بر نقش و همکاری علوم پزشکی و علوم ورزشی تاکید دارد.

   تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت­های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم­های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می­دارد که فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم­های تشکیل دهنده بدن می­گردد.

   یکی ازسیستم­های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی که بدون عملکرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ­افتاده و چه بسا غیر ممکن گردد.

   از آنجایی­که جنبه­های گوناگون فعالیت­های­بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند کرد، لذا به نظر می­رسد که شناسایی این تأثیرات می­تواند در تفسیر دقیق­تر مکانیسم­های فیزیولوژیکی و عکس­العمل­های بیولوژیکی بدن راه گشا باشد.

   چنین به نظرمی­رسد که فعالیت­های­بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت­های بدنی نامنظم، سنگین وکوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد که تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملکرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باکتری­ها و ویروس­ها کاهش دهد.

   پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش­تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می­پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری­زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.

   سلامتی و تندرستی افرادی که به فعالیت­های­ ورزشی می­پردازند، به­خصوص ورزشکارانی که به صورت مداوم به تمرینات شدید می­پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و کلیه عوامل که باعث تقویت و تضعیف این سیستم می­گردند، شناسایی شوند.

   بیـان مسئله

   فیزیولوژی ورزش یکی از شاخه­های علـوم ورزشی است، که موضوعات تحقیقاتی گسترده­ای را شامل می شود و سعی دارد با استفاده از امکانات موجود تأثیرحرکات و فعالیت­های بدنی با شدت­های مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.

   با توجه به این­که سلامتی با نوع وشدت فعالیت­های جسمانی رابطه دارد، می­توان با استفاده از روش­های مختلف این رابطه را مورد بررسی و اثر آن را بر روی هر یک از
   سیستم­های بدن مورد ارزیابی قرار داد.

   فیزیولوژی ورزش و طب ورزشی در سال­های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند، ولی هنوز مسائل زیادی ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهی از مکانیزم­های فیزیولوژیکی در خصوص سازگاری­های تمرین هنوز کامل نیست و برای مربیان و ورزشکاران سوالات بیشتری نسبت به آنچه که دانشمندان می­توانند پاسخ دهند، وجود دارد.


  • سایز : ۳۳۶ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۸۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15211

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/czB2e
<<ادامه  فیبرهای رژیمی و نقش آن در تغذیه و سلامت انسان

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن