• بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
  • چکیده : ۱
   مقدمه : ۲
   فصل اول ۳
   کلیات تحقیق ۳
   فصل اول : مقدمه ۳
   ۱-۱ مقدمه ۴
   ۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
   ۳-۱ . بیان مساله ۶
   ۴-۱. چارچوب نظری ۷
   ۵-۱ .اهداف تحقیق ۸
   ۶-۱ حدود مطالعاتی ۸
   ۱-۶-۱ قلمرو مکانی ۸
   ۲-۶-۱ قلمرو زمانی ۸
   ۷-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات ۹
   فصل دوم ۱۱
   مروری برادبیات تحقیق ۱۱
   مروری بر ادبیات تحقیق ۱۱
   ۱-۲ . مقدمه ۱۲
   ۲ – 2 . ساختار سرمایه ۱۳
   ۳–2 . تئوریهای ساختار سرمایه ۱۴
   ۴-۲. وجود ساختار سرمایه ۱۶
   ۵–2 . ساختار بهینه سرمایه ۱۷
   ۶–2 . مفهوم اهرم ۱۸
   ۷–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه ۱۸
   ۸–2 . روشهای تأمین مالی ۱۹
   ۱–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت ۲۰
   ۲ –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت ۲۲
   ۹–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی ۲۸
   ۱۰–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض ۲۹
   ۱۱–2 . معایب ناشی از استقراض ۲۹
   ۱۲–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی ۳۰
   ۱۳ – ۲ . تأمین مالی و ساختار سرمایه ۳۲
   ۱۴–2 . هزینه سرمایه ۳۳
   ۱۵– 2 . پیشینه تحقیق : ۳۸
   ۱-۱۵ -۲. تحقیقات خارجی: ۳۸
   ۲ -۱۵-۲. تحقیقات داخلی ۳۹
   فصل سوم ۴۴
   روش اجرای تحقیق ۴۴
   فصل سوم : روش اجرای تحقیق ۴۴
   ۱–3 . مقدمه ۴۵
   ۲– 3 . نوع پژوهش ۴۵
   ۳ –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۶
   ۴–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۷
   ۵-۳. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۷
   ۱-۵-۳. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۴۷
   ۶-۳. مدل مفهومی تحقیق ۵۲
   ۷-۳ . متغیر های تحقیق ۵۲
   ۱-۷-۳. متغیرهای مستقل ۵۲
   ۲-۷-۳ . متغیر وابسته ۵۳
   ۳-۷-۳. متغیر های کنترل : ۵۳
   ۸–3 . فرضیات تحقیق ۵۴
   فصل چهارم ۵۵
   تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵
   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
   ۱-۴مقدمه‏ 56
   2-4 شاخص های توصیفی متغیرها ۵۶
   ۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۵۸
   ۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۵۸
   ۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه ۵۹
   ۱-۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: ۵۹
   Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67
   3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم ۶۸
   Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71
   فصل پنجم ۸۳
   نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۳
   ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۳
   ۱-۵مقدمه ۸۴
   ۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۸۵
   ۱-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی اول ۸۵
   ۲-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی دوم ۸۵
   ۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی سوم ۸۶
   ۴-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی چهارم ۸۶
   ۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول ۸۶
   ۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۸۷
   ۴-۵ پیشنهادها ۸۷
   ۵-۵ محدودیت های تحقیق ۸۸
   منابع و ماخذ ۹۰
   منابع فارسی: ۹۱
   منابع لاتین: ۹۲
   منابع اینترنتی: ۹۳
   Abstract: 94

   جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۵۷
   ادامه جدول (۱-۴) ۵۷
   جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق ۵۹
   جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی ۶۰
   .جدول (۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی ۶۱
   جدول (۶-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی ۶۲
   جدول(۷-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63
   جدول (۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم ۶۴
   .جدول (۱۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی ۶۵
   جدول (۱۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی ۶۶
   جدول(۱۲-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67
   جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار ۶۸
   جدول(۱۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار ۶۹
   .جدول (۱۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی ۶۹
   جدول (۱۶-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی ۷۰
   جدول(۱۷-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71
   جدول (۱۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی ۷۲
   جدول(۱۹-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی ۷۳
   .جدول (۲۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی ۷۳
   جدول (۲۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی ۷۴
   جدول(۲۲-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75
   جدول (۲۳-۴) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی ۷۶
   جدول (۲۴-۴) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت ۷۷
   جدول (۲۵-۴) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها ۷۷
   جدول (۲۶-۴) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) ۷۷
   جدول (۲۷-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی ۷۸
   جدول (۲۸-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی ۷۸
   جدول (۲۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی ۷۹
   جدول (۳۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی ۸۰
   جدول(۳۱-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

  • سایز : ۴.۷۳۳ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14754

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/Cxxda
<<ادامه  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور به همراه مقاله اصلی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن