مبانی نظری پیشینه تحقیق جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری

توضیحات :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوی سازمانی ومشارکت در تصمیم گیری در ۸۰ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب:

۱-۲) جو سازمانی :

۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی

۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی :

۳-۱-۲) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی :

۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری

۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف

۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس

۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون

۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت

۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت

۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت

جدول شماره(۲-۲) : سیمای ویژگی های سازمانی

۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی :

۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی :

۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی

۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی

۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی

۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی

۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی

۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی

۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی

۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی

۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی

۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی

۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟

۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی

۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی

۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری

۱-۲-۲) مفهوم مشارکت

۲-۲-۲) فلسفه مشارکت :

۳-۲-۲) ریشه های مشارکت

۴-۲-۲) فرایند مشارکت

۵-۲-۲) شرایط مشارکت :

۶-۲-۲) برنامه های مشارکت :

۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی

۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری

۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت

۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها

۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی

۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی

۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان

۷-۲-۲) طرفداران مشارکت

۸-۲-۲) منتقدین مشارکت

۹-۲-۲) تصمیم‌گیری

۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری:

۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری

۱-۸-۱۰-۲-۲) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی

۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی

۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری

۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری

۱۳-۲-۲) سطوح مشارکت در تصمیم گیری

۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری

۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت

۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی

۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی

۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی

۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده

۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی

۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی:

۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری :

۴-۲-۲)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری :

<<ادامه  دانلود حل المسائل کتاب آنالیز و گزارش مالی: با استفاده از اطلاعات حسابداری مالی چارلز گیبسون Charles H. Gibson

۵-۲-۲) استنتاج کلی

۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش

بخشی از متن :

مبانی نظری پژوهش

۱-۲) جو سازمانی[۱]:

۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی

امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی[۲] به آن اشاره می شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل موثر در اثربخشی سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد بسیار مهم است. مفهوم جوسازمانی بر این واقعیت دلالت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بلاواسطه شکل نمی گیرد بلکه همچنین تحت تاثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد. به طور کلی جو سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبه های گوناگون محیط سازمان دارند.(مزدارانی،۱۳۷۸)

جو سازمانی بعنوان یک مفهوم، موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته و آنانی که به این مفهوم علاقه مندند جو سازمانی را بعنوان مجموعه ای از ادراکهای توصیفی و غیر ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری، خط مشی های سازمانی،خصوصیات شغلی و وظیفه ای و غیره می دانند. از این دیدگاه جو سازمانی یک متغیر وابسته است که دست کم تا اندازه ای ناشی از سازوکارهای[۳] مدیریت می باشد. همچنین جو سازمانی به لحاظ اینکه می تواند های رفتارها و نگرشهای شغلی را تحت تأثیر قرار دهد یک متغیر مستقل است .برخی از روانشناسان مانند گایان و جو هانس هم علیه این دیدگاه استدلال می کنند.یکی از استدلالهای آنها این است که جو سازمانی صرفا نام دیگری برای نگرشهای شغلی است. به نظر آنان اظهار این مطلب از جانب فرد که سازمان

از لحاظ ویژگی حمایت از”من” در سطحی بالاست مانند این است که چیزی خوب و مطلوب در مورد آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی شغلی دارد)از سوی دیگر اگر فرد اظهار کند که در سازمان مورد حمایت کم قرار می گیرد مانند این است که چیزی نامطلوب درباره آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی اندکی دارد) اگر این را تشخیص بدهیم که درباره مجموعه ای از خصوصیات اجتماعی و محیط ویژه سخن می گوییم این خصوصیات رفتار ما را تحت تأثیر قرار می دهند می توان استدلال منطقی خوبی برای مفهوم جو سازمانی به عمل آورد. (شکرکن،۱۳۷۰) به طور خلاصه باید گفت تأکید بر سازمان غیر رسمی که آزمایشات هاثورن شروع گردید محققین را متوجه احساس اعضای سازمان نسبت به عوامل موجود در محیط کار نمود. آنها هبستگی و انسجام گروهی، احساسات شخصی اعضای گروه نسبت به یکدیگر و سازمان، انگیزش، روحیه و رضایت شغلی افراد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. از این مطالعات به تدریج مفهوم جو سازمانی متولد گردید(مزدارانی،۱۳۷۸) .

<<ادامه  پاورپوینت،اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش در مدیریت بازاریابی ،80 اسلاید،pptx

۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی :

در فرهنگ آکسفورد[۴] (۲۰۰۵) واژه‌ی جو از حیث لغوی به نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت در یک مکان خاص اشاره دارد. از جمله مباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی محل بحث و جدل بوده و در حد محدودی مورد شناخت قرار گرفته جو سازمانی است. از این‌رو گرچه تحقیقات مرتبط با جو سازمانی و تلاش برای تدوین تعریفی قابل قبول از حداقل‌ 40 سال پیش آغاز شده، ولی هنوز تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد ارائه نشده است به عبارت دیگر تعاریف ارائه شده‌ از مفهوم جو سازمانی با هم سازگاری ندارند (گلیک[۵]، ۱۹۸۵، منوریان۱۳۷۷).

جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است به عبارت دقیق‌تر جو سازمانی عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط سازمان است که کارکنان آن را تجربه کرده و بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در سازمان می‌باشد (هوی و میسکل[۶]، ۱۳۷۶).

«نوانکو[۷] (۱۹۷۹) بیان می‌دارد که جو به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود.


[۱] . Organizational climate

[2] . Organizational behavior

[3] . Mechnism

[4] . Oxford

[5] . Glick

[6] . Hoy & Miskel

[7] . Nevanko

 

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

 

FileHub ID : Sellu-278806


فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/Ni9N5

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن