بررسی رابطه کمالگرایی مثبت و منفی با شادکامی در بین دانشجویان

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی با شادکامی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد اردبیل می باشد. در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با گرایش های مختلف که در سال تحصیلی ۱۳۹۰ مشغول به تحصیل بوده و حداقل ۴ نیمسال تحصیلی را پشت سر گذاشته اند می باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر ۱۵۰ دانشجوی دختر و پسر که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند ، می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کمال گرایی تری – شوت (۱۹۹۵) و شادکامی آرجیل لو (۱۹۸۹) استفاده شده است. ابزارهای فوق از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار و پایایی قابل توجه بودند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) آمار استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون و تی تست) استفاده شده، نتایج بدست آمده نشان داد بین متغیرهای مورد پژوهش رابطه معناداری وجود ندارد. …

FileHub ID : FileSell-2117288

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/V0yFc
<<ادامه  تحقیق درباره حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن